Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID FOURCE B.V., GEVES-TIGD EN KANTOORHOUDEND TE SCHIEDAM, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 24227785
Versie januari 2023

 ARTIKEL 1  TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes en aanvragen van en overeenkomsten met Fource
  B. V. gevestigd te Schiedam (verder: “LKQ”). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken in de ruimste zin van het woord, zoals de levering van automobielonderdelen, gereedschappen, elektronica, accessoires en toebehoren, een en ander in de ruimste zin en niet daartoe beperkt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en alle diensten van LKQ met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van LKQ aanbiedingen, offertes of aanvragen ontvangt of van wie LKQ aanvragen ontvangt of welke met LKQ overeenkomsten sluit.
  • directe schade: zaakschade als gevolg van aan LKQ toerekenbare tekortkomingen aan of in de door haar verkochte en geleverde zaken, waaronder begrepen tekortkomingen in de kwaliteit van de geleverde zaken. Onder directe schade wordt verder uitsluitend verstaan:
   • a. redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de wederpartij wordt ontbonden;
   • b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
   • c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  • indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolg-schade, winstderving, schade als gevolg van tegenvallende (verkoop)resultaten, hogere productie- en/of onkosten, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van/met afnemers van de wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdend met het gebruik door de wederpartij van voor de uitvoering van de overeenkomst voorgeschreven toeleveranciers, vervoerders en/of derden, rente en kosten.
 3. LKQ streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of op redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij LKQ inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd. De Algemene Voorwaarden zijn gratis te downloaden op www.LKQ.nl.
 4. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. mocht worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJ­KENDE AFSPRAKEN

 1. De algemene inkoop- leverings- en/of betalingsvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen/offertes en/of aanvragen van LKQ en met LKQ gesloten overeenkomsten. LKQ wijst de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 2. Afspraken tussen LKQ en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien LKQ deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

ARTIKEL 3  AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

 1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft LKQ het recht de aanbieding binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Het voorgaande geldt ook waar aanbiedingen worden gedaan via de website van LKQ of een door LKQ gehanteerd digitaal/online (bestel)systeem.
 2. Wanneer niet anders wordt aangegeven heeft een aanbieding/offerte door LKQ een geldigheidsduur van maximaal 21 dagen, zulks onverminderd het in lid 1 bepaalde. Aanbiedingen/offertes welke worden gedaan in het kader van een (korting) actie, opruiming en/of waarvoor een speciale prijs geldt, hebben een geldingsduur voor de duur van deze actie. LKQ is steeds bevoegd een (korting) actie, opruiming of speciale aanbieding (prijs) te doen eindigen of aan te passen.
  Aanbiedingen/offertes gedaan via het door LKQ gehanteerde digitale/online (bestel) systeem hebben een geldigheidsduur als aldaar vermeld. De in of door dit systeem aangegeven prijs of prijzen kunnen steeds tussentijds worden aangepast door LKQ.
 3. Bij de aanbieding of in de overeenkomst, al dan niet via digitale weg of op de website of in een digitaal/online systeem, door LKQ verstrekte informatie, adviezen en bijlagen, afbeeldingen en tekeningen, catalogi, crosslijsten, verwijzingen, schema’s, technische specificaties of informatie, en overige documenten zijn vrijblijvend en uitsluitend indicatief en informatief. Dergelijke informatie strekt niet tot enige garantie. Hieraan kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend.
 4. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een voorbeeld, monster, afbeelding of andersoortige gegevens betreffende de hoedanigheid of het uiterlijk van de te leveren zaken is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
 5. Door LKQ bij de aanbieding/offerte verstrekte monsters, bescheiden, technische specificaties, programmatuur of wat dies meer zij, is te allen tijde eigendom van LKQ. LKQ is ook de enige die daarvan de intellectuele eigendomsrechten heeft, althans deze liggen onder geen beding bij de wederpartij. De wederpartij kan daarop geen rechten doen gelden en mag deze gegevens niet (voor eigen doeleinden) kopiëren, vermeerderen of verspreiden op welke wijze ook. Deze zaken dienen op eerste verzoek van LKQ kosteloos aan haar geretourneerd te worden, zulks op straffe van een aan LKQ te betalen boete van € 250,00 per dag dat de wederpartij daarmee in gebreke blijft.
  De wederpartij vrijwaart LKQ voor alle aanspraken van derden ten gevolge van het onbevoegde gebruik, verspreiding of terbeschikkingstelling van voornoemde gegevens en/of zaken.
 6. Een overeenkomst komt, ook na aanvaarding van een aanbieding van LKQ door de wederpartij, eerst tot stand nadat de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd, dan wel LKQ met de uitvoering van de overeenkomst is gestart.
 7. Wanneer aanvaarding van een aanbieding/offerte van LKQ door de wederpartij plaatsvindt via een door LKQ daartoe gehanteerd digitaal (bestel)systeem via haar website/online komt de overeenkomst tot stand door de voltooide aanvaarding (bestelling) zijdens de wederpartij, ook wanneer er geen opdrachtbevestiging wordt verstrekt door dat systeem. Het bepaalde in lid 1 geldt evenwel onverminderd.
 8. De aard, inhoud en omvang van de overeenkomst wordt steeds volledig geacht te zijn hetgeen door de zijdens LKQ verstrekte opdracht-bevestiging wordt weergegeven, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs. Indien de opdrachtbevestiging naar mening van de wederpartij afwijkt van hetgeen is overeengekomen, dient de wederpartij daartegen uiterlijk binnen vijf werkdagen, doch in elk geval voor de leverdatum schriftelijk te protesteren. Bij gebreke daarvan vervalt de bevoegdheid tegenbewijs te leveren en is de door LKQ versterkte opdrachtbevestiging tussen partijen bindend.
 9. Wanneer de aanbieding/offerte wordt aanvaard door de wederpartij via het door LKQ gehanteerd online/digitale (bestel)systeem en daarbij geen opdrachtbevestiging wordt gemaakt of verstrekt, wordt de aard, inhoud en omvang van de overeenkomst steeds volledig bewezen door hetgeen in dit systeem c.q. door dit systeem wordt geregistreerd en vastgelegd, zulks behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
 10. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, binden LKQ niet eerder dan nadat deze door LKQ schriftelijk zijn bevestigd.
 11. Indien een aanvraag of bestelling van de wederpartij afwijkt van de standaard door LKQ gehanteerde hoeveelheid, is LKQ gerechtigd om deze standaard hoeveelheid aan de wederpartij te leveren en in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4  PRIJZEN

 1. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijs-bepalende factoren waarop prijzen van LKQ zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook, een wijziging hebben ondergaan, is LKQ gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat de wederpartij in dat geval het recht heeft op schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast heeft LKQ het recht om bij prijsstijgingen in transportkosten, brandstofkosten, elektriciteit en andere kosten die verband houden met het verwerken, transporteren en/of leveren van producten een tijdelijke toeslag op haar facturen aan de wederpartij door te berekenen. Daarbij zal LKQ nooit meer als toeslag bij de wederpartij in rekening brengen dan de kostenstijging aan haar kant en zal deze toeslag weer worden verwijderd als deze kostenstijging teniet is gedaan.
 2. Indien in het onder 1. bedoelde geval de verhoging van de prijs exclusief BTW en transport hoger is dan 10%, zal LKQ de wederpartij daarvan op de hoogte stellen. De wederpartij is gerechtigd om in dat geval de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, echter slechts onder gelijktijdige betaling van de door LKQ in het kader van de uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en de kosten welke het gevolg zijn van de ontbinding. Deze zullen door LKQ op eerste verzoek van de wederpartij worden opgegeven. Deze ontbinding dient door LKQ te zijn ontvangen binnen zeven dagen na de mededeling zijdens LKQ betreffende de prijsverhoging.
 3. Indien de overeengekomen zaken reeds zijn geleverd door LKQ, vervalt het onder 2. bedoelde recht op ontbinding.
 4. De opgegeven prijzen gelden af fabriek/magazijn, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 5. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, verzending en/of transport- en verzekeringskosten, tenzij anders in de aanbieding is vermeld en zulks is overeengekomen.

ARTIKEL 5  LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

 1. 1. LKQ zal zich inspannen om de zaken in overeenstemming met het aangegeven of overeengekomen leverschema aan de wederpartij te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter altijd slechts een indicatie en zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij zij uitdrukkelijk als zodanig zijn aangemerkt in de overeenkomst.
 2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van LKQ kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 7 dagen, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 7 dagen, dient de wederpartij LKQ schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de wederpartij LKQ een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
 3. De levertijd begint op de dag waarop de wederpartij van LKQ een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van de overeenkomst dan wel op de dag waarop in het overeengekomen levensschema c.q. in de overeenkomst de betreffende datum is afgesproken. Zij begint echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst die eerst door de wederpartij tot stand moeten worden gebracht.
  Wanneer er geen schriftelijke bevestiging van aanvaarding is verstrekt aan de wederpartij en/of de aanvaarding door de wederpartij heeft plaatsgevonden via de website van LKQ of een door LKQ gehanteerd digitaal/online systeem, dan start de levertijd de eerste werkdag na deze aanvaarding, tenzij dit door LKQ anders wordt aangegeven.
 4. LKQ is bevoegd verkochte zaken in gedeelten aan de wederpartij te leveren; in dat geval is LKQ tevens bevoegd om het aan de wederpartij geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Levering vindt plaats doordat LKQ de te leveren zaken in haar fabriek of magazijn of op een na-der door haar aan te geven plaats gereed en ter beschikking van de wederpartij stelt. LKQ zal daarvan mededeling doen aan de wederpartij. De zaken worden door LKQ niet verzekerd.
 6. De wederpartij is gehouden de conform het vorige lid beschikbaar gestelde zaken uiterlijk binnen 5 werkdagen in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij dient aan LKQ een passend bewijs van in ontvangst name van de geleverde zaken te verstrekken.
 7. Wanneer de wederpartij de zaken bij in ontvangst name wenst te controleren, zijn de kosten daarvan voor diens rekening. Zulks geldt ook voor eventuele van overheidswege gelaste inspecties.
 8. LKQ zal aan de wederpartij medewerking verlenen teneinde alle benodigde documentatie te verkrijgen die de wederpartij ten aanzien van de geleverde zaken redelijkerwijs noodzakelijk acht. LKQ is gerechtigd aan de wederpartij daarvoor kosten in rekening te brengen, terwijl door LKQ in dezen gemaakte onkosten door de wederpartij in elk geval vergoed dienen te worden.
 9. Het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op het onder 5. genoemde moment over op de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt de wederpartij de verantwoording voor en het risico van verpakking, opslag, het laden van de zaken en het transport alsmede de verzekering van het voorgaande.
 10. In geval van een tussen LKQ en de wederpartij gesloten internationale koopovereenkomst is de ICC INCOTERM 2010 EXW (Ex Works) mede van toepassing. LKQ is enkel verantwoordelijk voor het laden van de zaken indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is afgesproken en is vermeld in de overeenkomst (loaded upon departing vehicle).
 11. Wanneer tussen LKQ en de wederpartij is overeengekomen dat LKQ zal zorg dragen voor het transport en/of de bezorging van de zaken geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij, ook wanneer de kosten van transport in de overeengekomen prijs zijn begrepen.
  Wanneer LKQ voor transport zorg draagt, is zij niet gehouden de in lid 5 bedoelde mededeling te doen. De zaken worden dan geleverd af ma-gazijn en zijn vanaf het verlaten van het maga-zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Franco levering vindt enkel plaats wanneer zulks nadrukkelijk is overeengekomen en in de overeenkomst of op de factuur wordt aangegeven.
 12. Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet volledig op de overeengekomen (lever)datum, doch uiterlijk op het onder lid 6 bedoelde moment of wanneer transport door LKQ wordt verzorgd op het moment dat de zaken worden aangeboden aan de wederpartij, afneemt, is LKQ bevoegd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. In dat geval zal LKQ aan de wederpartij een termijn stellen om de zaken alsnog af te nemen. Worden de zaken binnen die termijn niet afgenomen, dan verkeert de wederpartij in verzuim. LKQ is dan bevoegd om:
  • de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en (vervangende) schadevergoeding te eisen, of
  • de opgeslagen zaken voor rekening en risico van de wederpartij aan een derde te verkopen en te leveren en van de wederpartij betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. De wederpartij zal in dat geval tevens alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval extra transport- en opslagkosten, aan LKQ verschuldigd zijn.
 13. De wederpartij is te allen tijde verplicht de door LKQ te verstrekken laad-, transport- en los-voorschriften op te volgen.
 14. Wanneer LKQ ten behoeve van de te leveren zaken of het transport daarvan – onafhankelijk van wie dat verzorgt – gebruik maakt van duurzame verpakkingsmaterialen (emballage), zal dit in rekening worden gebracht. Bij onbeschadigde retourzending van dit verpakkingsmateriaal – zulks uitsluitend ter beoordeling van LKQ – zal dit worden verrekend. Wanneer ten aanzien van door LKQ aan de wederpartij te leveren zaken door fabrikanten en/of leveranciers van LKQ gebruik wordt gemaakt van dergelijk verpakkingsmateriaal en/of leenemballage, is de wederpartij verplicht dit verpakkingsmateriaal en/of deze emballage binnen veertien dagen na ontvangst kosteloos en in goede staat aan LKQ te retourneren. Bij gebreke hiervan is LKQ gerechtigd de daardoor ontstane kosten aan de wederpartij in rekening te brengen c.q. aan haar door te belasten.

ARTIKEL 6  KLACHTPLICHT

 1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering/in ontvangst name en indien dit niet mogelijk is bij de eerst mogelijke gelegenheid na de aflevering de zaken te onderzoeken op volledigheid, breuk en/of beschadiging, alsmede of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. De wederpartij dient LKQ onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen drie dagen na aflevering/in ontvangst name schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare tekortkomingen zoals bijvoorbeeld manco, beschadigingen
  en/of breuk, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, niet meer jegens LKQ kan doen gelden.
  Klachten die betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde zaken en die ten tijde van de levering (nog) niet zichtbaar zijn, dienen door de wederpartij binnen drie dagen na het moment waarop deze gebreken in redelijkheid ter kennis van de wederpartij zijn gekomen schriftelijk aan LKQ te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens LKQ kan doen gelden.
  Indien de wederpartij LKQ schriftelijk op de hoogte stelt van tekortkomingen, dient deze bij die gelegenheid LKQ tevens in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen van minimaal vijftien werkdagen waarbinnen LKQ de gelegenheid heeft om alsnog deugdelijk na te komen.
 3. Een termijn van vier weken vanaf de aflevering/in ontvangst name van het geleverde wordt tussen partijen als afdoende geacht om gebreken die ten tijden van de levering (nog) niet zichtbaar waren afdoende geacht, zulks behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
 4. Indien de wederpartij tijdig bij LKQ heeft gereclameerd in de zin van lid 2 en er naar het oordeel van LKQ inderdaad sprake is van geleverde zaken die niet (geheel) aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LKQ de keuze uit het leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde zaken of teruggave van de koopprijs. Tot meer is zij nimmer gehouden.
 5. Wanneer zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de wederpartij deze kosteloos op te slaan en op eerste verzoek van LKQ kosteloos aan haar te retourneren. Evenwel kan LKQ ervoor kiezen deze zaken niet terug te nemen. In dat geval is de wederpartij zelf verantwoordelijk voor het op eigen kosten afvoeren en vernietigen hiervan.
 6. Geringe afwijkingen in hetgeen is geleverd, welke van dien aard zijn dat zij in de handel toelaatbaar worden geacht en technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, model of kleur, leveren geen grond voor een klacht op en kwalificeren niet als een aan LKQ toerekenbare tekortkoming.
 7. Klachten betreffende zaken die reeds door de wederpartij zijn be- of verwerkt worden niet in behandeling genomen. Dergelijke zaken gelden als te beantwoorden aan de overeenkomst.

ARTIKEL 7  OVERMACHT

 1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door LKQ, kan LKQ onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van LKQ of buiten de risicosfeer van LKQ vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, vervoersproblemen, het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke computergegevens en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie LKQ grondstoffen, materialen of onderdelen of de zaken genoemd in de overeenkomst voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
 2. In geval van overmacht is LKQ gerechtigd om, nadat de omstandigheden welke tot overmacht hebben geleid zijn opgeheven, alsnog de overeenkomst uit te voeren. LKQ kan er evenwel ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden indien nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk is en niet binnen een redelijke termijn mogelijk zal worden. In dat geval is LKQ tot geen enkele vorm van vergoeding gehouden, behoudens creditering van de overeengekomen prijs.
 3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is LKQ steeds bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij in dat geval enige aanspraak op schadevergoeding jegens LKQ geldend kan maken. LKQ is dan enkel gehouden de overeengekomen prijs te crediteren.

ARTIKEL 8  UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van de wederpartij zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroorzaakt door een aan LKQ toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van LKQ, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van LKQ of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de geleverde en gebrekkige zaken (exclusief BTW).
 2. Voor alle indirecte schade zoals omschreven in artikel 1 lid 2 is LKQ, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van LKQ of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.
 3. LKQ is enkel aansprakelijk voor enige schade uit toerekenbare tekortkoming, indien de wederpartij ons onverwijld deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij aan LKQ een redelijke termijn van ten minste 15 werkdagen ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en LKQ ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een duidelijke en zo volledig mogelijke omschrijving van de gebreken te bevatten.
 4. Voorwaarde tot het recht op enige schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk aan LKQ meldt. Elke vordering uit hoofde van schadevergoeding verjaart na verloop van 12 maanden nadat de wederpartij met de schade bekend is geworden of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten zijn.
 5. Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat LKQ geen beroep toekomt op de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de leden 1 tot en met 3, is de aansprakelijkheid van LKQ voor directe en indirecte schade in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen) waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de door LKQ eventueel afgesloten in de branche gebruikelijke en marktconforme aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico. Bij gebreke van een dergelijke verzekering is de aansprakelijkheid in zo’n geval in elk geval beperkt tot een bedrag van € 25.000,00.

ARTIKEL  9  GARANTIE

 1. Onverminderd hetgeen ten aanzien van klachten hiervoor is bepaald, geldt ten aanzien van al hetgeen door LKQ is of wordt geleverd enkel de garantie welke door de producent of fabriek wordt verstrekt. LKQ neemt slechts garantie-aanvragen in behandeling die voldoen aan de door haar gehanteerde garantieprocedures. Deze zijn terug te vinden op de website van LKQ en worden geacht integraal onderdeel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden.
 2. LKQ is tot niet meer gehouden dan het doorleiden van een klacht of reclamatie aan de producent of fabriek. Door haar wordt niets gegarandeerd, tenzij dit expliciet schriftelijk gebeurt.
 3. In geval van vervanging van een product blijft de eventueel geldende garantietermijn voor het originele geleverde product van toepassing.

ARTIKEL 10  BETALINGSCONDITIES

 1. 1. De betaling van de door LKQ geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal dienen te geschieden in Nederland op het door LKQ aangegeven bank- of girorekening. Eventuele kosten als gevolg van de betaling in het buitenland, waaronder kosten van overboeking naar Nederland en koersverlies komen voor rekening van de wederpartij. LKQ is gerechtigd daarvoor een toeslag op de verkoopprijs te berekenen, dan wel deze kosten separaat in rekening te brengen.
 2. De wederpartij kan zich jegens LKQ niet beroepen op verrekening en/of opschorting van de betaling in verband met vermeende tekortkomingen van LKQ of op welke andere grond ook.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 4. Met het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de wederpartij over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als wordt bedoeld in artikel 6:119a BW.
 5. Betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de wederpartij aan LKQ de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden gesteld op 15% van het onbetaalde bedrag, zulks met een minimum van € 375,00.
  Daarnaast is de wederpartij gehouden alle door LKQ gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor haar rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(aanvraag),(aanvraag tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het volledige bedrag van al hetgeen LKQ dan te vorderen heeft is dan ineens opeisbaar.

ARTIKEL 11  ZEKERHEIDSSTELLING

 1. Indien LKQ goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is LKQ voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van LKQ zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt ook indien de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken.
 2. LKQ heeft de in lid 1 bedoelde “goede gronden” in elk geval indien de wederpartij ten aanzien van eerdere overeenkomsten en/of leveringen betalingsachterstanden heeft, of niet langer dan zes maanden geleden heeft gehad.
 3. Nadat de door LKQ gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan LKQ de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van LKQ op volledige schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten.

ARTIKEL 12  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1.  De door LKQ geleverde zaken blijven eigendom van LKQ totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met LKQ gesloten over-eenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door LKQ verrichte of te verrichten diensten;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met LKQ gesloten overeenkomst(en).
 2. Door LKQ geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt en/of vervreemd. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen.
 3. De wederpartij is verplicht om de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te (doen) merken als afkomstig van LKQ en deze separaat, althans op als door LKQ geleverd herkenbare manier op te slaan.
  Wanneer bij de wederpartij gelijksoortige zaken worden aangetroffen als die welke door LKQ zijn geleverd, worden deze zaken ter zake van het eigendomsvoorbehoud geacht door LKQ te zijn geleverd, zulks behoudens door de weder-partij te leveren tegenbewijs.
 4. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt LKQ zich hierbij reeds nu voor alsdan een pandrecht voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die LKQ uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten aanzien van door LKQ geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van LKQ zou komen te vervallen.
  De wederpartij machtigt LKQ om in het voorkomende geval dit pandrecht te (doen) vestigen door het mede voor de wederpartij daartoe opstellen en ondertekenen van een akte en het doen registreren daarvan of het doen van mededeling dienaangaande.
 5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is LKQ gerechtigd om de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan LKQ verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,00 per dag.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht LKQ hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 7. De wederpartij verplicht zich:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering aan LKQ ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van LKQ te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
  • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt op zijn afnemers op eerste verzoek van LKQ aan LKQ te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW.
 8.  Indien de overeenkomst betrekking heeft op door LKQ te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde wederpartij, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 7 van dit artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:
  • de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;
  • de door LKQ geleverde zaken blijven – naast de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen -tevens eigendom van LKQ totdat de wederpartij alle bestaande en toekomstige vorderingen -uit welke hoofde dan ook – integraal aan LKQ heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;
  • in geval van be- of verwerking van de door LKQ geleverde zaken, wordt de wederpartij geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor LKQ te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor LKQ voortvloeien;
  • indien de door LKQ geleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak, of in geval van natrekking of vermenging van de door LKQ geleverde zaken met andere zaken, wordt LKQ mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door LKQ geleverde zaken tot de factuurwaarde van de andere zaken. Voor het geval de eigendomsrechten van LKQ als gevolg van natrekking, zaaksvorming of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan LKQ over.

ARTIKEL 13  RETOURVOORWAARDEN

 1. Wanneer tussen de wederpartij en LKQ is overeengekomen dat, in het kader van het voorraadbeheer van de wederpartij, door deze aan LKQ zaken geretourneerd mogen worden, gelden de volgende bepalingen.
 2. Geretourneerd kunnen enkel worden die zaken welke door LKQ aan de wederpartij zijn geleverd. Niet door LKQ geleverde zaken kunnen niet geretourneerd worden, ongeacht of dergelijke zaken deel uitmaken van het door LKQ gevoerde assortiment.
 3. Retourzending als hiervoor bedoeld is enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens LKQ. De wederpartij dient daartoe een schriftelijk verzoek te doen onder opgave van hetgeen men wenst te retourneren.
 4. Retournering is enkel mogelijk wanneer de desbetreffende zaken nog in originele onbeschadigde staat verkeren en zich in de originele onbeschadigde verpakking bevinden en voor het overige is voldaan aan de vereisten zoals neergelegd in de hierna te noemen “retour-voorwaarden”.
 5. Retournering is verder enkel mogelijk binnen de daartoe door LKQ gehanteerde “retourvoorwaarden”. Deze voorwaarden worden door LKQ vastgesteld en gepubliceerd op haar website en het door LKQ gehanteerde digitaal/online (bestel) systeem. LKQ is te allen tijde gerechtigd deze retourvoorwaarden en speciaal de daarbij gehanteerde courantheidsklassen of –categorieën te wijzigen. LKQ is te allen tijde bevoegd zaken aan te merken als niet retourneerbaar.
 6. Wanneer een retourverzoek door LKQ in behandeling wordt genomen is de wederpartij aan LKQ een bedrag ter hoogte van 15% van de netto factuurwaarde van de in het verzoek genoemde zaken verschuldigd, onafhankelijk van hetgeen daadwerkelijk retour wordt genomen. Wanneer bij een retournering blijkt dat een verpakking dient te worden vervangen – zulks uitsluitend ter beoordeling van LKQ – dient de wederpartij de kosten daarvan aan LKQ te voldoen, zulks met een minimum van € 3,50 (ex btw) per verpakking.
  LKQ is te allen tijde, ook zonder opgaaf van reden, gerechtigd een verzoek tot retournering te weigeren.

ARTIKEL 14 RETENTIERECHT

 1. LKQ is bevoegd zaken die LKQ van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al het aan LKQ toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.
 2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de wederpartij.

ARTIKEL 15  VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

ARTIKEL 16  CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL 17 DOORVERKOOP EN SANCTIE-WETGEVING 

 1. De wederpartij verklaart niet onderhevig te zijn aan enige (inter)nationale sanctiewetgeving, alsmede dat geen van zijn bestuurders, eigenaren, werknemers of agenten dat is.
 2. Gebruik, uitvoer, (door)verkoop, levering of bezitsverschaffing door de wederpartij en/of diens (directe of indirecte) afnemers van de zaken naar landen of gebieden of aan/door personen of organisaties die op (inter)nationale (o.a. VN, EU, VS) sanctielijsten vermeld staan of voor militair of wederrechtelijk gebruik daarvan is niet toegestaan. De wederpartij dient alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om dergelijk gebruiken te voorkomen, inclusief het doorleggen van deze of een gelijkwaardige verplichting/beperking aan haar afnemers.
 3. Indien de wederpartij op de hoogte komt of vermoedt dat er sprake is van overtreding van het in dit artikel bepaalde dan staakt deze het betreffende gebruik of de levering direct en brengt deze LKQ daar per ommegaande van op de hoogte.
 4. De wederpartij zal LKQ vrijwaren en schadeloosstellen voor iedere overtreding door haar of haar (directe of indirecte) afnemers van dit artikel.
 5. Bij overtreding van dit artikel door de wederpartij is LKQ gerechtigd per direct verdere leveringen aan de wederpartij te staken of op te schorten totdat de wederpartij deze overtreding volledig heeft weggenomen en/of LKQ (in haar ogen) voldoende comfort heeft gegeven dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

ARTIKEL 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LKQ is enkel Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ten aanzien van geschillen die tussen LKQ en de wederpartij mochten ontstaan is de Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied LKQ is gevestigd bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij regels van dwingend-rechtelijke aard zich hiertegen verzetten.